لیست خدمات

ورود پرستاران

ورود یا ثبت نام مشتریان

1403/3/24 - 13:40

1403/3/24 - 13:40

قوانین و مقررات استفاده از سامانه الو تزریقات

  • هنگام استفاده از نسخه موبایل برنامه الو تزریقات دسترسی هایی مانند : موقعیت مکانی و شماره همراه شما دریافت خواهد شد
  • تمامی اطلاعات خصوصی وارد شده توسط کاربران در پلتفرم الو تزریقات محرمانه تلقی خواهد شد
  • مسئولیت هرگونه انجام خدمات ثبت نشده در سامانه بر عهده کارفرما میباشد
  • انجام هرگونه خدمات پزشکی و پرستاری بدون نسخه پزشک انجام نمی شود.
  • درصورت درخواست مهیا سازی وسایل و تجهیزات پزشکی و پرستاری اضافه هزینه وسایل به پرستار باید پرداخت شود.
  • پرستار موظف است تا اتمام ارائه خدمات در محل حضور داشته باشد.
  • اطلاعات پرستاربا اطلاعات موجود در سامانه توسط کارفرما قبل از انجام خدمات توسط کارفرما تطبیق داده شود .
  • در صورت عدم تایید درخواست شما هزینه آن بعد از 24 ساعت به حساب شما عودت پیدا خواهد کرد .
  • درخواست دهنده موظف است پس از اتمام خدمات دکمه اتمام کار را بزند.
  • در صورت لغو خدمات توسط کارفرما 20 درصد جهت هزینه ایاب و ذهاب کسر می شود.